Digital maps

Digitálne mapy pre navigáciu v automobiloch

HERE je spoločnosť v spoluvlastníctve nemeckých automobiliek Audi, BMW a Daimler. Je orientovaná na poskytovanie dát pre podklady digitálnych máp, rôznych podporných technológií a služieb pre automobilový, spotrebiteľský a podnikový sektor. Technológia klienta je založená na cloud-computing modely, v ktorom sú lokalizačné údaje a služby uložené na vzdialených serveroch, takže užívatelia k nim majú prístup bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.

Produkt nášho klienta zachytáva lokalizačný obsah, napríklad cestných sietí, budov, parkov a stereotypy každodennej cestnej premávky. Takýto obsah potom ďalej predá alebo licencuje spolu s navigačnými službami a riešeniami iným podnikom, ako Alpine, Garmin, BMW, Oracle alebo Amazon.com. Okrem toho poskytuje služby vo forme ucelenej platformy pre rôzne mobilné zariadenia a operačné systémy, služby na zisťovanie polohy pre vlastné aplikácie, ale i riešenia pre GIS a klientov, vládne inštitúcie a obohacuje hlavných poskytovateľov mapových služieb, ako je Bing, Facebook a Yahoo! Maps.

Náš klient:

  • má mapy v takmer 200 krajinách,
  • ponúka hlasovo sprevádzanú navigáciu v 94 krajinách,
  • poskytuje aktuálne dopravné informácie v 33 krajinách a má zmapovaných a k dispozícii asi 49 000 unikátnych stavieb v 45 krajinách.

Ness tím v Košiciach pracoval a pracuje na množstve zaujímavých projektov, kde sa radia nielen rôzne interné nástroje, ktoré spracovávajú alebo vyhodnocujú dáta, ale aj viaceré koncové dátové produkty využívané spoločnosťami tvoriacimi koncové navigačné systémy do áut, či adaptívne tempomaty šetriace pohonné hmoty a podobne.

Digital maps for car navigation

HERE is a company co-owned by the German cars Audi, BMW, and Daimler. It is focused on providing data for digital maps, various supporting technologies, and services for the automotive, consumer, and corporate sectors. The client’s technology is based on cloud-computing models, in which location data and services are stored on remote servers, so users have access to them no matter what device they use.

Our client’s product captures localization content, such as road networks, buildings, parks, and stereotypes of everyday road traffic. Such content is then resold or licensed along with navigation services and solutions to other companies such as Alpine, Garmin, BMW, Oracle, or Amazon.com. In addition, it provides services in the form of a comprehensive platform for various mobile devices and operating systems, location services for its applications, as well as solutions for GIS and clients, and government institutions and enriches major map service providers such as Bing, Facebook, and Yahoo! Maps.

Our client:

has maps in almost 200 countries,

offers voice-guided navigation in 94 countries,

provides up-to-date traffic information in 33 countries and has mapped and available about 49,000 unique buildings in 45 countries.

The Ness team in Košice has worked and is working on several interesting projects, which include not only various internal tools that process or evaluate data but also several end-data products used by companies creating end-to-end car navigation systems or fuel-saving adaptive cruise control and so on.

Career