Matrix

Interný projekt určený pre zákazníkov Ness Košice

Víziou projektu je využitie Machine Learning a Forecast services za účelom zlepšenia efektivity Agile tímov a vytvorenia predikcií pre ďalšie iterácie projektov zákazníkov Ness Košice. Projekt Matrix zabezpečuje prehľadné metriky mapujúce procesy a ich efektivitu pri vývoji produktov pre zákazníkov.

Techstack: Serverless platform, Amazon Cloud Services, Javascript, Reac, Node.js, HTML-CSS, Automation API testing, JSON, AI/ML, Agile.

Požiadavky: Node.js, React

Internal project designed for Ness Košice customers

The vision of the project is to use Machine Learning and Forecast services in order to improve the efficiency of Agile teams and create predictions for further iterations of Ness Košice customer projects. The Matrix project provides clear metrics that map processes and their effectiveness in developing products for customers.

Techstack: Serverless platform, Amazon Cloud Services, Javascript, React, Node.js, HTML-CSS, Automation API testing, JSON, AI / ML, Agile.

Requirements: Node.js, React

Career