Asset Intelligence

Internet of Things – CAT Asset Intelligence

Caterpillar je svetovým lídrom v oblasti výroby konštrukčných a ťažných zariadení, dieselových a plynových motorov, industriálnych plynových turbín a dieselovo-elektrických lokomotív.

Sme hrdí, že môžeme spolupracovať s divíziou Caterpillaru s názvom CAT Asset Intelligence (CAT AI) so sídlom vo Virginia Beach, USA. CAT AI monitoruje výkon lodných motorov a tým ponúka pokročilé analytické a poradenské riešenia pre lode a flotily lodí. Riešenia CAT AI efektívne získavajú všetky potrebné dáta z lode, poskytujú užívateľovi relevantné informácie, metriky, reporty a prehľady v reálnom čase, čím pomáhajú predvídať potenciálne poruchy a zlepšujú tak prevádzkovú efektivitu. CAT AI pracuje s miliónmi dátových bodov. Odhliadnuc od výrobcu systémových bodov, riešenia CAT AI poskytujú posádke okamžitý prehľad o stave systému a navrhujú postupy na riešenie prípadných problémov bez potenciálnych škôd.

Internet of Things – CAT Asset Intelligence

We are proud to work with CAT Asset Intelligence, a division of Caterpillar Inc. headquartered in Virginia Beach, USA. CAT AI provides advanced predictive analytics and expert advisory services across vessels or fleets of vessels by monitoring the performance of marine engines. The solution effectively gathers and analyzes all the ship data, and provides users with real-time information and several useful metrics, reports, or dashboards that help predict potential failures and improve operational efficiency. CAT AI deals with millions of data points. Regardless of the system point manufacturer, it provides the crew with immediate insight into critical system conditions and suggests what they should do with any potential issues.

An important part of the CAT AI analytics solution is the Alert notification tool. This tool should provide relevant users with email and SMS notification services about engine status and/or engine malfunction.

Career