Marketing

Riešenia pre manažment špičkových reklamných kampaní

Kinetic Worldwide je digitálnou reklamnou agentúrou, ktorá pomáha spájať klientov a ich značky s ich cieľovými skupinami v dynamickom prostredí. Svetový líder v oblasti digitálnych inovácií v oblasti Out-of-Home Advertising (OOH) chápe reálne potreby klientov. Využívajúc dáta a moderné technológie, Kinetic pomáha klientom vyvíjať kampane, ktoré aktivizujú ich zákazníkov a odkrývajú nové možnosti OOH s dôrazom na efektivitu a merateľnosť. Kinetic je globálnou agentúrou s 34 sídlami po celom svete poskytujúc svoje služby stovkám klientov a značiek.

Všetky služby Kineticu sú samostatne využiteľné možnosti propagácie. Spojené v jeden celok však vytvárajú silný synergický efekt.

Komunikačné plány: profily cieľových skupín a ich vzťah k značke; optimalizácia kontextu obsahu v záujme čo najefektívnejšieho zásahu cieľových skupín.

Reklamné kampane a služby: OOH kampane s dôrazom na obsah a umiestnenie na viditeľných miestach; vytváranie a prispôsobenie obsahu všetkým relevantným nosičom a umiestneniam; využitie sociálnych sietí pre zber dát a spätnej väzby.

Špeciálne služby: kampane šité na mieru rôznym cieľovým skupinám zohľadňujúce ich preferencie.

Solutions for managing top advertising campaigns

Kinetic Worldwide is the leading agency in helping brands connect with, and activate, their audiences while they’re on the move. The world’s largest planner and digital innovator of Out-of-Home (OOH) advertising, Kinetic understands the customer’s physical journey better than anyone. With dynamic data and technology, they turn that journey into an Active Journey, driving people to take action in context. Whether it’s through mobile and social, location-based experiences, or in-transit, Kinetic is committed to pioneering new ways to make OOH interactive and amplifiable – driving efficiency and measurable transactions between brands, audiences, and peers. A global agency network within the tenth avenue, Kinetic has offices in 34 countries and an operating network of affiliates worldwide serving hundreds of agencies and brands alike.

Each Kinetic service is a powerful capability in its own right. When connected, they can help brands create a true value exchange with their audiences while they’re moving. Offering three unique service areas:

Communication plans: profiles of target groups and their relationship to the brand; content context optimization to reach the target groups as effectively as possible.

Advertising campaigns and services: OOH campaigns with an emphasis on content and placement in visible places; creating and adapting content to all relevant media and placements; use of social networks for data collection and feedback.

Special services: campaigns tailored to different target groups, taking into account their preferences.

Career