Podporili sme komunitné centrum

Košický Ness podporil na základe referencie jedného zo zamestnancov činnosť Komunitného centra v Družstevnej pri Hornáde.

Tomáš Futáš, VP Delivery and Head of Košice Center, Ness Košice: „Každý, kto by len na skok navštívil toto komunitné centrum by po pár minútach zistil, že oddaná práca, príjemná atmosféra a záslužná činnosť, ktorú tu odvádzajú majú obrovský zmysel a plnia úctyhodné poslanie. Sme radi, že sme ich mohli podporiť a najmä, že táto podpora ihneď získala skvelé výsledky.“

O Komunitnom centre v Družstevnej pri Hornáde …

Miesto, kde sa prijímatelia sociálnej služby cítia bezpečne, kde sa v čo najväčšej miere podporuje ich sebestačnosť. Miesto, kde im je poskytované sociálne poradenstvo.  

Naším poslaním a snahou je zabrániť sociálnemu vylúčeniu osobám z marginalizovanej rómskej komunity na okraj spoločnosti. Spoločnými silami sa snažíme o zlepšenie podmienok na život, pomáhať im získavať sociálne zručnosti, ale i poskytnúť priestor na vlastnú sebarealizáciu. Ku každému jedincovi pristupujeme s rešpektom a dôstojnosťou. A kto sme to my? Veselé trio: Klaudia, Marek a Zuzka.

Niektorí nás poznáte osobne, niektorí z videnia či počutia a poniektorí možno vôbec. Preto mi dovoľte predstaviť nás, a hlavne našu prácu. Komunitné centrum je služba krízovej intervencie, v ktorom poskytujeme sociálne poradenstvo – základné i špecializované. Pomáhame obyvateľom pri vypisovaní rôznych žiadostí, listov. Asistujeme pri vypracovaní žiadostí do zamestnania, životopisov i motivačných listov. Vyhľadávame voľné pracovné ponuky. Poskytujeme možnosť nacvičiť si priebeh pracovného pohovoru či komunikáciu s potencionálnymi zamestnávateľmi. Zabezpečujeme pomoc pri príprave na školské vyučovanie, záujmovú činnosťpreventívne aktivity.

V oblasti vzdelania sme nápomocní pri príprave detí predškolského a školského veku. Úzko spolupracujeme s Materskou a Základnou školou. Motivujeme rodičov k nástupu detí na predprimárne vzdelávanie. Výsledkom je lepšia pripravenosť budúcich prváčikov. Pomáhame žiakom s prípravou na školské vyučovanie, t.j. píšeme si domáce úlohy, precvičujeme písanie, počítanie a čítanie. Hráme didaktické hry. V Komunitnom centre im vytvárame podmienky pre učenie, ktoré doma častokrát nemajú. Podporujeme mládež k ďalšiemu vzdelávaniu po ukončení povinnej školskej dochádzky. Spoločne sme sa pripravovali na prijímacie skúšky na stredné školy, v ktorých boli úspešní. A na našich stredoškolákov sme veľmi hrdí!  V súvislosti s podporou vzdelávania mládeže, sme boli nápomocní pri príprave na rôzne súťaže. Výsledkom je 1. miesto v celoslovenskej súťaži Rómovia recitujú.

Cieľom záujmovej činnosti je rozvoj manuálnych a sociálnych zručností,  rozvoj kreativity. V skratke povedané – tvoríme, vyrábame, pečieme, modelujeme, hráme spoločenské hry, pestujeme kvietky a zeleninku. Veľa sa rozprávame. Učíme sa tráviť voľný čas zmysluplne. Talentovanú mládež koriguje náš kolega Marek. Už tretí rok po sebe sa predstavili na rómskych festivaloch v Prešove a v Košiciach.

V našej práci spolupracujeme s rôznymi inštitúciami, ako napr. ÚPSVaR v Košiciach, Centrum právnej pomoci, Červený kríž. Z obce je to spolupráca s asistentkou  Osvety zdravia, s ktorou sme zorganizovali niekoľko preventívno-vzdelávacích aktivít. Venované boli starostlivosti o zdravie (povinné očkovania), osobnej hygiene (pedikulóza), hygiene domácností.

Sme veľmi vďační za pomoc a podporu od spoločnosti NESS, ktorá nám darovaním televízie a hernej konzoly pomohla pri vylepšení našich aktivít. Vďaka ním sme povýšili naše edukačné aj voľnočasové aktivity o pár stupienkov vyššie, čo je vidieť v každodennom procese a progrese. Nedá mi nespomenúť rôzne nácviky na vystúpenia zúročené na lokálnych festivaloch, ktoré vďaka Vám prebiehali omnoho obraznejšie a práve z nich pramenili úspechy našich detí a tínedžerov.

Vďaka hernej konzole sa nám podarilo nalákať na aktivity v KC i mládež, ktorá poväčšine postávala vonku a trávila svoj čas ničnerobením. Alebo je používaná ako  motivácia pre tých, ktorí nechcú čítať alebo vykonávať inú činnosť.